rmrl online catalogue
Total number of results: 10

Results for ஜெயதேவன், வ are:

Christian contribution to Indian languages and literatures
Mariyakam, 1994
Shelf mark. 073505
Society, religion and literature in Indian context
Mariyakam, 1995
Shelf mark. 073833
ஜெயதேவன், வ
Tamil and English mutual influence
Maazaru, 2006
Shelf mark. 127076
Tolerance in Indian literatures
Mariyakam, 1995
Shelf mark. 073354
Unity and diversity in Indian literature
Mariyakam, 1994
Shelf mark. 074186
ஜெயதேவன், வ
சுருக்கக் குறியீடுகள் அகராதி தமிழ் - ஆங்கிலம்
மரியகம், 1997
Shelf mark. 091835 R
ஜெயதேவன், வ
தமிழ் அகராதியியல்
அன்பு நூலகம், 1977
Shelf mark. 030908
திராவிட இலக்கணக் கொள்கை
அன்பு நூலகம், 1978
Shelf mark. 071012
பாரதி, சில பதிவுகள்
மாசறு, 2006
Shelf mark. 126480
வயித்தியலிங்க பிள்ளை, ச
வல்வை ச. வயித்தியலிங்கர் இயற்றிய சிந்தாமணி நிகண்டு
நோக்கு, 2013
Shelf mark. 130133