rmrl online catalogue
Total number of results: 2

Results for ஜயமுனி are:

ஜயமுனி
ஜயமுனி வாக்கியம்
B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ் ; திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1934
Shelf mark. 056569
ஜயமுனி
ஜயமுனி வாக்கியம் என்றுவழங்குகின்ற ஜயமுனிசூத்திர மொழிபெயர்ப்பு
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1916
Shelf mark. 007552; 008563