rmrl online catalogue
பரமசிவம், சொ
மனோன்மணீயக் கட்டுரைகள் / சொ. பரமசிவம்
1. பதிப்பு
சென்னை : பட்டுப் பதிப்பகம், 1967
77 p. ; 18 cm.
Donated by Arunachalam, M
RMRL Shelf mark.107556