rmrl online catalogue
பூவண்ணன், 1932-
சிறுவர் இலக்கியக் சிறப்புகள் / டாக்டர் பூவண்ணன்
1. பதிப்பு
சென்னை : மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2004
160 p. ; 19 cm.
Donated by Hariharan, E. S
RMRL Shelf mark.120430