rmrl online catalogue
இராமசாமி, கோனேரி பா
மகாபாரதக் கதையில் ஒரு பாகமாகிய கண்ணன் பிறப்பு, என்னும், கம்சன் ஆர்ப்பாட்டம் : தெருக்கூத்து இசை நாடகம் / ஆக்கியோன் தெருக்கூத்து ஆசிரியன் கலைமாமணி கோனேரி பா. இராமசாமி
1. பதிப்பு
புதுச்சேரி : மக்கள் கலைக்கழகம், 2009
112 p. : ill ; 22 cm.
Donated by Ramaswamy, Pa
RMRL Shelf mark.093839