rmrl online catalogue
ஜின்னாஹ்
மஹ்ஜபீன் காவியம் / மூலக்கதையாசிரியர், ஹஸன் ; இயற்றியவர், ஜின்னாஹ்
மருதமுனை, ஸ்ரீலங்கா : அன்னை வெளியீட்டகம், 1991
151 p. ; 18 cm.
Donated by சௌந்தர்
ஹஸன்
RMRL Shelf mark.122967