rmrl online catalogue
Total number of results: 3

Results for தெட்சிணாமூர்த்தி, பி are:

தெட்சிணாமூர்த்தி, பி
ஆய்வு மாலை
இலஞ்சியார் பதிப்பகம், 1982
Shelf mark. 074566
தெட்சிணாமூர்த்தி, பி
செந்தமிழ்ச் செல்வியின் இலக்கியப் பணி
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 1999
Shelf mark. 055916
தெட்சிணாமூர்த்தி, பி
புலப்பாட்டு நெறி
இலஞ்சியார் பதிப்பகம் ;விற்பனை உரிமை, 1984
Shelf mark. 088125