rmrl online catalogue
Total number of results: 9

Results for துரைசாமிக் கவிராயர் are:

துரைசாமிக் கவிராயர்
துரைசாமிக் கவிராயரவர்கள் இயற்றிய பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1903
Shelf mark. 015692; 039599
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனி ஆண்டவர் கீர்த்தனை
ஔவைத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், 1873
Shelf mark. 4606.3
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனி ஆண்டவர் கீர்த்தனை முதலானவைகள்
வாணிநிகேதன அச்சுக்கூடம், 1924
Shelf mark. 4606.4
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனி ஆண்டவர் கீர்த்தனை முதலானவைகள்
கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1871
Shelf mark. 4606.5
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனி ஆண்டவர் கீர்த்தனை முதலானவைகள்
ஆதிவித்வ மநோரஞ்சனி அச்சுக்கூடம், 1874
Shelf mark. 108013
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனி ஆண்டவர் கீர்த்தனை முதலானவைகள்
கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1871
Shelf mark. 108022
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை
கிருபாலட்சுமி விலாச அச்சுக்கூடம், 1897
Shelf mark. 015195
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை
ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், 1915
Shelf mark. 026228; 026115
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனியாண்டவர்கீர்த்தனை
சகலகலாநிலைய அச்சுக்கூடம், 1884
Shelf mark. 026219