rmrl online catalogue
Total number of results: 4

Results for தியாகராச செட்டியார், சி, 1826-1888 are:

தியாகராச செட்டியார், சி, 1826-1888
சாக்கையென்று வழங்குகிற அளகாபுரி உமையாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
வித்தியாவர்த்தினி அச்சுக்கூடம், 1880
Shelf mark. 001435; 001436; 001437; 004651; 004832; 005603; 005604; 105958
தியாகராச செட்டியார், சி, 1826-1888
சாக்கையென்று வழங்குற அளகாபுரி உமையாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
ராமகோட்டி அச்சுக்கூடம், 1920
Shelf mark. 004831; 004652; 005601; 005602; 034988; 046852
தியாகராச செட்டியார், சி, 1826-1888
திருச்சிற்றம்பல வெண்பாவந்தாதி
தொண்டைமண்டலம் அச்சியந்திரசாலை, 1888
Shelf mark. 005605; 106359
தியாகராச செட்டியார், சி, 1826-1888
வித்வான் தியாகராச தேசிகர் செய்த அன்பர் போற்றிக் கலிவெண்பா
சோமசுந்தர தேசிகர், 1930
Shelf mark. 106896