rmrl online catalogue
திருவள்ளுவர்
திருக்குறள் : பரிமேலழகர் உரை / பதிப்பாசிரியர், புலியூர்க் கேசிகன்
8. பதிப்பு
சென்னை : பூம்புகார் பதிப்பகம், 2001
543 p. ; 18 cm.
Donated by Sam Isaac (late)
பரிமேலழகர்
கேசிகன், புலியூர்
RMRL Shelf mark.117929