rmrl online catalogue
திருவள்ளுவர்
தமிழரின் வாழ்வியல் கருவூலம் : திருவள்ளுவர் வழங்கிய திருக்குறள் : 1330 மூல பாடல்கள் அதிகார அகர வரிசை எண், குறள் அகர வரிசை எண் குறிப்புடன்
பரிசுப் பதிப்பு
சென்னை : நர்மதா பதிப்பகம், 2009
320 p. ; 14 cm.
Donated by Cecilia, G
RMRL Shelf mark.116993