rmrl online catalogue
திருவள்ளுவர்
திருக்குறள் : புதிய உரை / உரையாசிரியர் புலியூர்க் கேசிகன்
25. பதிப்பு
சென்னை : பூம்புகார் பதிப்பகம், 2008
295 p. ; 18 cm.
Donated by Valampuri Somanathan
கேசிகன், புலியூர்
RMRL Shelf mark.099531