rmrl online catalogue
தணிகாசல முதலியார், ஈ. ந
தாயுமானவர் : அவர் சரித்திர சுருக்கமும் பாடல்களின் ஏற்றமும் அவற்றினது இலக்கிய ஆராய்ச்சி முதலியன / இது இயற்றியது, ஈ. ந. தணிகாசல முதலியார்
சென்னை : ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், 1923
92 p. : ill. ; 18 cm.
Donated by Arunachalam, M
RMRL Shelf mark.101170