rmrl online catalogue
திருவள்ளுவர்
திருக்குறள் : பரிமேலழகர் உரை / பதிப்பாசிரியர் புலியூர்க் கேசிகன்
4. பதிப்பு
சென்னை : பூம்புகார் பதிப்பகம், 1986
543 p. ; 18 cm.
Donated by Valampuri Somanathan
பரிமேலழகர்
கேசிகன், புலியூர்
RMRL Shelf mark.093039