rmrl online catalogue
திட்டூர்த் தேசிகர், 1858-1932
திட்டூர்த் தேசிகரின் சௌமியத் துறை / [பதிப்பாசிரியர்] டாக்டர் சூ. இன்னாசி
1. பதிப்பு
சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1986
xvi, 215 p. ; 25 cm.
Donated by Arasu, V
RMRL Shelf mark.087991