rmrl online catalogue
தமிழ்க்குடிமகன், 1938-2004
மனங்கவர்ந்த மலேசியா : ஓர் இனிய பயணநூல் / முனைவர் மு. தமிழ்க்குடிமகன்
1. பதிப்பு
சென்னை : பாண்டியன் பைந்தமிழ்ப் பதிப்பகம், 1996
88 p. ; 18 cm.
Donated by Kalaimani, V.
RMRL Shelf mark.087722