rmrl online catalogue
தென்னகன், அரிமதி, 1934-
தமிழ்க்கனல் / புலவர் அரிமதி தென்னகன்
புதுச்சேரி : தென்னன் பதிப்பகம், 1980
[x], 54 p. ; 18 cm.
Donated by Mani, A. G. S.
RMRL Shelf mark.080041