rmrl online catalogue
தென்னகன், அரிமதி, 1934-
பகுத்தறிவுக் கும்மி / சிற்றிலக்கியச் செம்மல் புலவரேறு அரிமதி தென்னகன்
1. பதிப்பு
சென்னை : மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1995
80 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.070381