rmrl online catalogue

திருக்குறள் ஆய்வும் மதிப்பீடும் / பதிப்பாசிரியர் டாக்டர் கு. மோகனராசு
1. பதிப்பு
சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1987
xii, 439 p. ; 22 cm.
Donated by Indian Express
மோகனராசு, கு
RMRL Shelf mark.067292