rmrl online catalogue
திருமூலர்
திருமந்திரத் தெளிவு / தொகுப்பு புலவர் த. கோவிந்தன்
1. பதிப்பு
சென்னை : வர்மா பதிப்பகம், 1991
219 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
கோவேந்தன், த
RMRL Shelf mark.063207