rmrl online catalogue
மாணிக்கம், வ. சுப, 1917-1989
திருக்குறட் சுடர் / மூதறிஞர் செம்மல் வ. சுப. மாணிக்கம்
தொகை 1. பதிப்பு
சிதம்பரம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1987
xii, 159 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.061271