rmrl online catalogue
கேசிகன், புலியூர்
திருக்குறளும் அறிவுத் திறனும் / ஆக்கியோன் புலியூர்க் கேசிகன்
1. பதிப்பு
சென்னை : கற்பகாம்பிகை பதிப்பகம், 1962
131 p. ; 18 cm.
Donated by Nara Nachiyappan
RMRL Shelf mark.059780