rmrl online catalogue
கோகோல்
தாராஸ் புல்பா / கோகோல் ; தமிழாக்கம் ரங்க. துரைவேலன்
1. பதிப்பு
சென்னை : ஸ்டார் பிரசுரம், 1956
220 p. ; 18 cm.
Donated by Nara Nachiyappan
துரைவேலன், ரங்க
RMRL Shelf mark.058883