rmrl online catalogue
சு. ரா
திருக்குறள் ஒழி(ளி)க / சு. ரா. இயற்றியது
1. பதிப்பு
மதுரை : வாசுகி பதிப்பகம், 1930
36 p. ; 21 cm.
Donated by Garden collection
RMRL Shelf mark.050023