rmrl online catalogue
துரைசாமிக் கவிராயர்
பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை / துரைசாமி கவிராயரவர்களா லியற்றியது ; இஃது சென்னை சூளை பி. வி. கோவிந்தசாமிமுதலியாரால் பரிசோதித்து சென்னை சூளை எஸ். பி. இராஜராம் அவர்களாற்றமது ... பதிப்பிக்கப்பெற்றன
[சென்னை] : ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், 1915
48 p. ; 22 cm.
கோவிந்தசாமி முதலியார், பி. வி
RMRL Shelf mark.026228; 026115