rmrl online catalogue
Bose, Rash Behari, 1886-1945
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அக்கிரமங்கள் / ஆக்கியோர் ஸ்ரீஜத் ராஷ் விஹாரி போஸ்
ஷோனன் : இந்திய சுதந்திரக் கழகம், 1900
102 p., [1] leaf of plates ; 18 cm.
RMRL Shelf mark.020534; 020535