rmrl online catalogue
சிவஞானம், ம. பொ, 1906-1995
திருக்குறளிலே கலைபற்றிக் கூறாததேன்? / சிலம்புச்செல்வர் ம. பொ. சிவஞானம்
1. பதிப்பு
சென்னை : பூங்கொடி பதிப்பகம், 1974
159 p. ; 18 cm.
RMRL Shelf mark.000579; 000580